Gotovi kompleti PC interfejsa

  

PC interfejse koji su dole navedeni možete odmah da uključite i probate. To znači da se isporučuju sa kablovima i konektorima koji se priključuju na odgovarajući port. Standardna dužina kabla je 1 metar a po zahtevu može biti i duži. Neki od interfejsa zahtevaju dodatno napajanje od 5 Volti. Rok isporuke pojedinih interfejsa je do 10 dana od dana naručivanja. Naručivanje kompleta vršite pritiskom na dugme Naručivanje koje se nalazi pored datog interfesja ili preko e-maila. Isporuka se vrši pouzećem a u cenu uređaja nisu uračunati PTT troškovi. Svi navedeni intefejsi su vrlo lepi maturski radovi za učenike Elektrotehničkih škola smerova: Elektronika, Automatika i Računari kao i za učenike drugih škola. U slučajevima profesionalne primene možete zahtevati odgovarajuće izmene. Takođe je moguće naručiti i interfejse sa vašim specifičnim zahtevima.

 
KNJIGE

Programiranje mikrokontolera - PicBasicom
Knjiga "Programiranje mikrokontrolera PicBasic-om" obrađuje PicBasic programski jezik koji se koristi za programiranje Microchip-ovih mikrokontrolera. U prvom poglavlju detaljno je obrađena organizacija mikrokontrolera. U poglavlju 2 koje se bavi programiranjem mikrokontrolera obrađeno je pogramsko okruženje koje vam je neophodno na vašem PC računaru kako bi mogli da radite sa mikrokontrolerima. U poglavlju 3 obrađuje se hardversko okruženje mikrokontrolera gde se opisuju najčešće primenjivani ulazni i izlazni uređaji. U poglavlju 4 i 5 objašnjen je detaljno PicBasic programski jezik sa potpunim opisom svih komandi. Poglavlje 6 obrađuje najvažnije primere u PicBasic-u koji se susreću u njihovoj praktičnoj upotrebi, dajući prioritet USB komunikaciji. U poglavlju 7 obrađuju se upotreba periferijskih podsistema kao što su tajmeri, prekidi, unutrašnji PWM i CCP podsistem. Na kraju knjige dati su osnovni principi digitalne elektronike kao i značenje najvažnijih termina u radu sa mikrokontrolerima. Najveći broj primera detaljno je obrađen od električne šeme, PCB pločice, načina montaže elemenata kao i načina programiranja. Uz knjigu se isporučuje CD-e sa kompletnim izvornim kodom programa kao i PCB pločica datih primera u razmeri 1:1. Knjiga je formata 168 x 235 i ima 420 stranica. Knjiga može poslužiti kao dobar polazni materijal za diplomske radove studenata Elektrotehničkih fakulteta, Viših elektro škola kao i za maturske radove učenika Elektrotehničkih škola i svima drugima koje žele saznati više o mikrokontrolerima i načinu programiranja. Naručite na vreme knjigu zbog ograničenog tiraža. U cenu knjige nisu uračunati PTT troškovi slanja.
Sadržaj knjige možete pogledati ovde

Šifra: 22               

11.00


     

 

Programiranje interfejsa u C#-u

Knjiga "Programiranje interfejsa u C#-u" obrađuje najvažnije vrste komunikacija PC računara sa spoljnim svetom. U prvom poglavlju detaljno je obrađena USB komunikacija. Dat je i kratak opis USB3.0 standarda, koji postaje sve više prisutan. U drugom poglavlju obrađena je serijska komunikacija sa podrškom serialPort kontrole u C#-u. U trećem poglavlju obrađuje se One wire komunikacija i programiranje ovih kola primenom proizvođačkog SDK. Četvrto poglavlje bavi se radio komunikacijom sa detaljnim objašnjenjima Xbee i Xbee pro popularnih wireless modula. Poglavlje pet obrađuje SPI komunikaciju, a šesto popularnu I2C komunikaciju. U zadnjem sedmom poglavlju, obrađuje se nekada vrlo popularan paralelni port PC računara. Knjiga predstavlja nastavak prethodne moje knjige "PC Interfejsi". Svi primeri u knjizi urađeni su u C#-u uz podršku MS Visual Studia 2008. Da bi programi koje dobijete na CD-u mogli biti izvršeni neophodno je da na vašem račuaru imate instalisan Microsoft . NET Framework 3.5. Skoro svi dati primeri su programski podržani i provereni od strane autora. Data su detaljna objašnjena kola kao i programa kojih ih prate. Knjiga je formata 168 x 235 i ima 350 stranica. Knjiga može poslužiti kao dobar polazni materijal za diplomske radove studenata Elektrotehničkih fakulteta, Visokih elektro škola kao i za maturske radove učenika Elektrotehničkih škola i svima drugima koje žele saznati više o programski kontrolisanim uređajima pomoću PC računara. Naručite na vreme knjigu zbog ograničenog tiraža. U cenu knjige nisu uračunati PTT troškovi slanja.

Šifra: 24               

12.00


     

 

PC INTERFEJSI - treće izdanje

Knjiga PC intefejsi obrađuje najvažnije portove PC računara a to su : paralelni port, serijski port, USB port kao i I2C Bus. Detaljno su objašnjeni svi navedeni portovi sa načinima njihovog programiranja u Visual Basicu, QBasicu, Turobo Paskalu, C i Delphiju.  Uz svaki od portova dati su primeri PC intefejsa koji se na njega priključuju. Primeri su detaljno obrađeni od električne šeme, PCB pločice, načina montaže elemenata kao i načina programiranje. Uz knjigu se isporučuje CD sa kompletnim izvornim kodom programa kao i PCB pločice datog interfejsa u razmeri 1:1. Naručite je na vreme zbog ograničenog tiraža. Sadržaj knjige možete pogledati ovde.

Šifra: 23               

15.00


     
 
 
 
 
Interfejsi na paralelnom portu

Printer port testno kolo

Ovo kolo omogućuje da testirate vaš paralelni port PC računara kao i da naučite njegovo programiranje. Možete pratiti sve signale paralelnog porta bilo da su izlazni preko LED dioda ili ulazni preko DIP prekidača. Na pločici se nalazi 8 LED dioda - crvenih Data Porta, 4 zelene diode Control porta i 5 DIP prekidača za svaki signal Status porta. Uz datu pločice dobićete izvorni kod Visual Basic programa kao i Delphi program koji se koriste za negovo testiranje.

Šifra: 101          

30.00


 
 

8-kanalni interfejs

Preko ovog interfejsa kontrolišite 8-nezavisnih kanala na paralelnom portu. Pločica sadrži 8 led dioda jakog intenizitete. Idealan interfejs za učenike kako osnovnih tako i srednjih škola. Pokušaji da se interfejsi na serijskom portu u osmogodišnjoj školi koriste, svakao je neuspešan, jer je taj port vrlo komplikovan da bi ga učenici ovog uzrasta mogli da razumuje. To bi se moglo porediti sa primerom da učenici srednjih škola koriste interfejse na USB portu. Napajanje interfejsa je pomoću baterije od 9 Volti. Uz interfejs se isporučuje i izvorni kod programa u Visual Basicu, FreeBasicu i Delphi-u i samim tim radi na svim Windows platformama. Sa ovim interfejsom lako možete ovladati paralelnim portom i uraditi različite programe.

Šifra: 114          

20.00


   
 
 

Trokanalni interfejs

Preko ovog interfejsa kontrolišite tri nezavisna kanala na paralelnom portu. Pločica sadrži 3 relea koja omogućuju priključenje i napona do 220 V na pojedinačne kanale jačine struje do 8 A. Napajanje interfejsa je 5 Volti. Uz interfejs se isporučuje i izvorni kod programa u Visual Basicu, QBasicu i Delphi-u . Sa ovim interfejsom lako možete napraviti programski kontrolisan semafor.

Šifra: 102          

20.00


   
 
 

16-kanalni interfejs

Ovaj interfejs kontroliše 16 kanala pri čemu su u kanalima LED diode odnosno bar graph displej. Oni kanali koji su odabrani uzrokovaće da će te LED diode svetliti. Napajanje interfejsa je 5 Volti. Uz interfejs se isporučuje i izvorni kod programa u Visual Basicu i Delphi-u .

Šifra: 103          

30.00


    
 
 

Školsko zvono

Više o ovom interfejsu pogledajte ovde.

 


     
 
 

8-bitni AD konvertor

Ovaj AD konektor ima 8-bitnu rezoluciju. Na njegov ulaz priključuje se jednosmerni napon od 0 - 5 Volti. Na ekranu će na digitalnom displeju biti prikazan izmereni napon. Ovaj konvertor koristi kolo ADC0804 i priključuje se na paralelni port. Napon napajanja je 5 Volti. Preciznost merenja ±19mV.

Šifra: 105          

20.00


     
 
 

Sat na paralelnom portu

Priključenjem ovog interfejsa na četverosegmentnom LED displeju biće prikazano vreme u vašem računaru. Između displeja sati i minuta nalazi se jedna LED dioda koja blinka svake sekunede. Napon napajanja je 5 Volti. Uz interfejs dobijete program napisan u Visual Basic-u.

Šifra: 106          

35.00

   
 
 

Taster interfejs

Mnogi radioamateri koriste različite programe za rad telegrafijom(CW). Ovaj interfejs omogućuje podršku za rad sa različitim programima kao što je  CW  Type i programom u Visal Basic-u koji dobijete uz interfejs u izvornom kodu koji je delo autora. Program omogućuje da učite telegrafiju i bez radio stanice budući da se na zvučniku čuje Morzeov kod ili kucanjem slova ili priključenjem ručice automatskog tastera.

Šifra: 107          

15.00


 
 

Očitanje pozicije potenciometra

Ovaj interfejs omogućuje da prikažete poziciju potenciometra u 256 koraka. Okretanjem dugmeta potenciometra na ekranu se prikazuje njegova pozicija. Program je podržan u Visual Basic-u i Turbo paskalu a po želji i u Delphi-u. Napajanje uređaja je sa 5 Volti. Interfejs možete iskoristi u različite svrhe. Ako dugme potenciometra povežete sa osovinom vetrosmera možete na ekranu lepo prikaziti u grafičkom obliku smer vetra.

Šifra: 108          

25.00


    
 
 

7x5 LED segment

Ovaj interfejs omogućuje da prikažete na matrici od LED dioda 7 x 5 neki broj ili slovo. Takođe možete postići i različite svetlosne efekte. Uz interfejs dobićete i fajl već generisanih karaktera. Napajanje uređaja je 5 Volti. Uređaj koristi vremenski multipleks tako da sa njim možete razjasniti sve nejasnoće oko toga pojma. Jako lep primer interfejsa. Podržan u VB i Delphi-u.

 

Šifra: 109          

30.00


    
 
 

PWM UPRAVLJANE JEDNOSMERNIM MOTOROM

Sa ovim interfejsom možete upravljati malim jednosmernim elektromotorom kako se njegovom brzinom tako i smerom obrtanja.Napajanje interfejsa 5 Volti. Za motor koristi motor iz neke igračke ili kasetofana. Program za njegovu kontrolu napisan je u Turbo Paskalu a možete dobiti verziju i u Visual Basic-u i Delphi-u.

Šifra: 110          

20.00


 
 

Upravljanje step motorom

Ovim interfejsom možete upoznati sva tri načina rada step motora. Za step motor možete koristi motor iz nekog starog flopi drajva 5.25" . Napajanje interfejsa +5 Volti. Programi podrške ovom interfejsu su napisani u Visual Basic-u i Delphi-u.

Šifra: 111          

20.00

 
 
 
 

Interfejs 8 ulaza i izlaza

Ovim interfejsom možete kontrolisati 8 izlazni kanala i 8 ulazni kanala preko paralelnog porta. U izlaznim kanalima nalaze se LED diode a na ulazima odgovarajući DIP prekidači. Programska podrška interfejsu obezbeđena je u Visual Basic-u i Delphi-u.

Šifra: 112          

20.00

 
 

12-bitni D/A konvertor

Ovim interfejsom možete izvršiti D/A konverziju zadatog napona na računura pomoću LTC1257 kola koje ima vrlo visoku 12-bitnu rezoluciju. Uz interfejs dobićete i 0.5 m kabla sa konektorom tako da ga možete odmah uključiti na paralelni port vašeg računara. Programska podrška interfejsu obezbeđena je u Visual Basic-u i Delphi-u.

Šifra: 113          

20.00

 
 

12-bitni A/D konvertor

Ovim interfejsom možete izvršiti A/D konverziju analognog napona pomoću potenciometra na pločici u odgovarajaću digitalnu vrednost koja će biti prikazana na monitoru PC računara. Uz interfejs dobićete i 0.5 m kabla sa konektorom tako da ga možete odmah uključiti na paralelni port vašeg računara. Programska podrška interfejsu obezbeđena je u Visual Basic-u i Delphi-u.

Šifra: 114          

20.00

 
Interfejsi na serijskom portu

Kolo za testiranje serijskog porta

Pomoću ovog kola možete testirati serijski port računara kao i da naučite njegovo programiranje. Dobićete program u Visual Basicu u izvornom kodu. Napajanje interfejsa je 9 Volti iz obične baterije.

Šifra: 201          

15.00


 
 

8-kanalni interfejs

Uz pomoć ovog interfejsa upravlja se sa 8 kanala (LED dioda) na serijskom portu PC računara. Napajanje intefejsa 5 Volti. Vrlo lep interfejs za ilustraciju rada serijskog porta PC računara. Programski podržan u Visual Basicu i Delphu.

Šifra: 202          

30.00


 
 

Digitalni termometar sa kolom DS1820

Pomoću ovog interfejsa možete meriti vrlo precizno temperatru u granicama -55 do 125 °C. Program omogućava da zadate intervale vremena kada će ona biti merena. Sva ta merenja biće zapisana u fajl koji kasnije možete pregledati ili obraditi. Kolo omogućuje da povežete do 8, DS1820 kola tako da se temperatura može meriti na više mesta. Priključuje se na serijski port PC računara.

Šifra: 203          

20.00


   
 
 

Trokanalni interfejs

Pomoću ovog interfejsa možete kontrolistai tri kanala na serijskom portu PC računara. Koristi snažna rela sa strujama do 8 A. Programska podrška je napisana u Visual Basic-u ili Delphi-u.

Šifra: 204          

20.00


   
 
 

Jednokalni interfejs

Pomoću ovog interfejsa priključenog na serijski port PC računara kontrolišite jedan kanal sa relejom. Interfejs ne zahteva nikakvo dodatno napajanje jer ga koristi sa COM port-a. Na interfejsu već imate kabal sa konektorom dužine oko 1 m tako da ga možete odmah priključiti u računar. Prost i lep primer interfjesa.

 

Šifra: 205          
15.00
    
 
 
 

DCF77 prijemnik

Uz pomoć ovog interfejsa vaš računar imaće stalno tačno vreme koje on preuzima preko radio signala i postavlja vaš sistemski sat svaki put kada primi taj signal. Ako vam je potrebna velika preciznost u vremenu ovo je idealno rešenje.

U PRIPREMI ....

Šifra: 205           
    
 
 
Interfejsi na USB portu

USB eksperimentalno kolo

Pomoću ovog interfejsa možete da naučite osnovne principe rada USB porta. Kolo sadrži 8 crvenih LED dioda kao kontrola izlaza preko USB, četiri ulazna prekidača kao kontrolu ulaza, potenciometar za AD konverziju i podnožje za DS1820 kolo(termometar). Kolo koristi napajanje sa USB port pa mu eksterno napajanje nije ni potrebno. Možete ga dobiti sa PIC18F2550 mikrokontrolerom ili PIC18F4550 .

Šifra: 601          

40.00


    
 
 

USB termometar

Ovaj interfejs omoguće da preko USB porta priključite mernu sondu DS1820 i da na ekranu vašeg računara dobijete vrednost izmerene temperature. Uređaj se sastoji od kutije koja se priključuje na USB port standardnim USB kablom kao i DS1820 merne sonde. Uz kit komplet dobićete i programa za njegovu podršku. Ne zahteva nikakvo eksterno napajanje.

Šifra: 602          

25.00


    
 
 
 
 

4-kanalni interfejs na USB portu

Pomoću ovog interfejsa možete da kontrolišete jedan od četiri relejna izlaza. Uređaj se priključuje na USB port i zahteva eksterno napajanje od +5V. Relejni izlazi imaju dva stanja i omogućuju struju kontakata od najviše 10A. Uređaj se nalazi u kutiji kao na slici. Pomoću led dioda prikazuje se stanje pojedinog kanala. Uz interfejs dobiće program podrške sa PC računara za kontrolu njegovih izlaza.

Šifra: 603          

40.00


    
 
 
Interfejsi na I2C basu

8-Kanalni interfejs

Pomoću ovog interfejsa možete da kotrolišete jedan od 8-kanala (LED dioda) na I2C magistrali. Interfejs koristi Philipsovo kolo PCF8574. Priključuje  se na serijski port PC računara. Koristi napajanje od 5 Volti. Vrlo lep primer da naučite principe rada I2C basa. Program podrške je u Visual Basic-u ili Delphi-u.

Šifra: 301          

20.00


    
 
 

Programator serijskog EEPROM-a

Pomoću ovog programatora možete programirati sve serijske EEPROM-e serije 24Cxx. Priključuje se na serijski port PC računara i koristi standardne programe kao što je PonyProg.

Šifra: 302          

15.00


 
 

Digitalni termometar sa kolom LM75

Primenom I2C kola LM75 kao senzora tempoerature možete vrlo precizno meriti temperaturu sa ovim interfejsom. Takođe podržava rad više termometara koji se mogu priključiti na ovo kolo. Programska podrška je u Delphi-ju ili Visual Basic-u.

 

Šifra: 303          
20.00

    
 
 

4-kanalni AD konvertor

Primenom I2C kola PCF8591 koje podržava 4-kanalnu AD konverziju realizovan je ovaj interfejs. Podržan je u Delphi-u. Na ekranu dobijete vrednost napona na svakom pojedinačnom kanalu. Napone na kanalima menjate sa odgovarajućim potenciometrima. Kolo podržava i DA konverziju pa takođe ga možete primeniti i za ovaj način rada. Priključuje se na serijski port PC računara.

Šifra: 304          
20.00

    
 
 

Sat budilnik sa RTC kolom

Primenom I2C kola DS1337 koje je RTC kolo realizovan je ovaj interfejs. Alarm budilnika je izveden sa melodijskim kolom UM3481A koje sadrži 12 različitih melodija. Svaki put kada se dostigne vreme alarma kolo generiše novu melodiju. Učitavanjem vremena alarma vrši se na PC računaru a zatim se može odvojiti od njega jer koristi napajanje sa 9 voltnom baterijom.. Program podrške interfejsu napisan je u Delphi-u.

 

Šifra: 305          
30.00

    
 
 
Mikrokontrolerski uređaji

Stepenišni automat sa mikrokontrolerom

Ovaj interfejs koristi PIC 16F84 mikrokontroleri. Pomoću potenciometra menjate vreme gašenja od 1 - 5 minta. Na interfejs pločici nalazi se rele sa strujom do 5 A. Napajanje iz obične baterije 9 Volti.

Šifra: 401          

30.00


 
 

Digitalni termometar sa kolom DS1820

Ovaj termometar koristi LCD displej i prikazuje temperaturu u opsegu od -55 do +125 ° C sa visokom preciznošću. LCD displej je alfanumerički sa 2 x16 karaketra. Napajanje se vrši običnom baterijom od 9 Volti. Koristi PIC16F877 mikrokontroler.

Šifra: 402          

30.00


 
 
Ostali uređaji
 
 

Tester provodnosti

Pomoću ovog uređaja možete testirati omsku otpornost nekog kola, koja se prikazuje na LED dioda. Takođe se na zujalici čuje  ton odgovarajuće jačine. Koristi se 8 LED dioda za prikaz nivoa otpornosti.

Šifra: 501          

20.00


 
 

8-bitni serijski registar

Pomoću ovog uređaja možete da pritiskom na taster prosledite na ulaz registra  zadati broj bita. Njihovo pomeranje pratite na 8 LED dioda. Koristi se oscilator od 1 Hz tako da je kretanje jako vidljivo. Takođe možete sa njim  simulirati i rad Đžonsonovg kružnog brojača. Idealno sredstvo za učenje u Digitalnoj elektronici. Napajanje običnom baterijom od 9 Volti.

Šifra: 502         

20.00


 
 

Ispravljač 5 Volti

Veći broj interfejsa koristi napajanje od +5 Volti. Ovaj ispravljač daje stabilisano napajanje sa regulatorom napona 7805  i strujom do 1 A i idealan je za sve date interfejse koje koriste napajanje od 5 Volti.

  

Šifra: 503          

30.00

  

 


   

http://vojo.milanovic.org
© Copyright, 2007 Milanovic Voja
All Rights Reserved.