4-KANALNI IR PRIJEMNIK

Šema 4-kanalnog IR prijemnika prikazana je na donjoj slici.

 

Iz prikazane šeme vidi se da su releji priključeni na RB portove mikrokontrolera i to od RB0 – RB3. Kao IR prijemnik koristimo TSOP1736 ili neki njemu sličan. Komandovanje se vrši daljinskim upravljačem koji podržava Philipsov RC5 standard. Pritiskom na broj 1 biće uključen ili isključen relej Re1, na broj 2 relej Re2 itd. U datom primeru koristili smo samo četiri kanala premda postoje još 4 RB porta slobodna pa je na istom principu moguće uraditi i 8-kanalni prijemnik. Led dioda Led6 korisiti se za indikaciju neispravno primljenog RC5 signala(trostruki blink). Led7 indicira prisustvo 5 Voltnog napona napajanja. Led diode Led1 - Led4 indiciraju da li je neki relej uključen ili isključen. Uređaj se montira u plastičnu kutiju tako da se na sredini nje napravi mali otvor gde se nalazi IR prijemnik. Pozadi kutije izlazi deo pločice na kojoj se nalazi za svaki relej po jedna trostruka redna stezaljka za priključivanje kanala sa kojima se upravlja. Na pločici se nalazi priključak za dovođenje naizmeničnog napona sa nekog spoljog izvora napajanja.

Neophodan materijal za izradu ovog prijemnika dat je u donjoj tabeli.

 

Rb.

Komponenta

Količina

1.

IC1 - mikrokontroler PIC16F84A-04/P

1 kom

2.

Naponski regulator 7805 - pakovanje TO220

1 kom

3.

T1-T4 - tranzistor 2N2222A

4 kom

4.

Led1 – Led4 -  led dioda fi 5mm žuta

4 kom

5.

Led5 - led dioda fi 5mm crvena

1 kom

6.

Led6 - led dioda fi 5mm zelena

1 kom

7.

D1-D4 - dioda 1N1418

4 kom

8.

DIL - 18 podnožje (profesional)

1 kom

9.

Re1-Re4 - Rele 5 Volti H100 05V, 1-on, serije Milionspot za PCB

1 kom

10.

Q1 - keramički rezonator 3 pina 4 Mhz

1 kom

11.

R1 - 470 W(1/4W)

1 kom

12.

R2,R4,R6,R8,R10 - 10k (1/4W)

5 kom

13.

R3,R5,R7,R9,R11,R12 - 330W (1/4W)

6 kom

14.

C3 - 470mF(25 V) elektrolitski subminijatur. stojeći

1 kom

15.

C2,C4 - 100 nF keramički kondenzator

1 kom

16.

C1 -  1mF(16 V) elektrolitski subminijatur. stojeći

1 kom

17.

TSOP 1736 - IR prijemnik

1 kom

18.

Trostruka redna stezaljka za PCB montau

4 kom

19.

Grec usmerač

1 kom

20.

Konektor za priključenje naizmeničnog napajanja

1 kom

21.

Vitroplast jednostrani(100 x 160 mm)

1 kom

 

Izgled PCB pločice, način montaže elemenata i gotovog prijemnika dat je na donjim slikama.

 

 

 

 

Oblik RC5 signala prikazan je na donjoj slici:

 

 

Iz prikazane slike vidi se da RC5 kod šalje 14-bitne reči pri čemu je njena struktura sledeća:

           - Dva startna bita

           - Jedan kontrolni bit (toggle bit)

           - Pet adresnih bita uređaja(sys)

           - šest bita komande(cmd)

Starni biti imaju uvek vrednost 1 i koriste se za sinhronizaciju sa prijemnikom. Kontrolni bit menja svoju vrednost pri svakom novom pritisku na tasteru daljinskog upravljača. Kada se duže drži taster on ne menja svoju vrednost i na taj način takve komande prijemnik može da ignoriše jer su iste. Pet adresnih bita čine adresu uređaja kojim se komanduje npr. TV1, TV2, VCR1, VCR2 itd. i šest bita komande koji se koriste se za upravljanje uređajem. U donjoj tabeli date su adrese nekih standardnih uređaja kao i vrednosti komandi.

 

RC5
Adresa

Uređaj

0

TV1

1

TV2

2

Teletekst

3

Video

4

LV1

5

VCR1

6

VCR2

7

Eksperimentalni

8

Sat1

9

Kamera

10

Sat2

11

 

12

CDV

13

Camcorder

RC5
Komanda

TV Komanda

VCR Komanda

0

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

12

Standby

Standby

16

Jačina +

 

17

Jačina -

 

18

Osvetlenje +

 

19

Osvetlenje -

 

50

 

Premot. unazad

52

 

Premot. unapred

53

 

Play

54

 

Stop

55

 

Recording

 

Iz prikazane slike vidi se da je nula predstavljena opadajućom ivicom signala dok je jedinica predstavljena rastućom ivicom signala. Trajanje jednog bita traje 2x889ms=1.778 msek, pa je vreme potrebno za slanje svih 14 bita jednako 14x1.778 = 24.889 msek. U slučaju ako se taster drži duže pritisnut slanje identičnog paketa počinje ponovo nakon 113.8 msek. Signal RC5 je modulisan signalom gde je vreme trajanja jednog impulsa 6.941 mSec dok sa pauzom do pojavljivanja sledećeg to vreme traje 27.777 mSec (36 KHz) što znači da u polovini vremena trajanja jednog bita 888.864 mSec bude primljeno 32 modulisana impulsa.

Preko pina RA4 dolazi RC5 signal na mikrokontroler. Program stalno čeka promenu na ovom pinu i slučaju njegovog pojavljivanja sledi obrada signala kao i upravljanje datim kanalom.

Program za kontrolu 4-kanalnog IR prijemnika možete preuzeti na downloads.

Za komandovanje uređajem možete koristiti univerzalni daljinski stim što na njemu treba odabrati neki Philipsov uređaj. U sledećem primeru daćemo projekat daljinskog upravljača za ovaj uređaj tako da bude kompletiran. 

 

http://vojo.milanovic.org
Copyright, 2006 Milanović Vojo
All right reserved