*      STEPENIŠNI AUTOMAT

Na donjoj slici data je šema stepenišnog automata sa PIC16F84 mikrokontrolerom.

Za njegovu realizaciju potrebne su sledeće komponente:

Rb.

Komponenta

Količina

1.

IC1 - mikrokontroler PIC16F84-04/P

1 kom

2.

IC2 - 4N33 optokapler

1 kom

3.

Naponski regulator 7805 - pakovanje TO220

1 kom

4.

T1 - tranzistor 2N2222

1 kom

5.

Led1 - led dioda fi 10mm žuta

1 kom

6.

D1 - dioda 1N1418

1 kom

7.

DIL - 6 podnožje (profesional)

1 kom

8.

DIL - 18 podnožje (profesional)

1 kom

9.

Re1 - relej Finder serija F3022, 5 Volti za PCB motažu

1 kom

10.

Q1 - keramički rezonator 3 pina 4 Mhz

1 kom

11.

R3,R7 - 330 W(1/4W)

2 kom

12.

R4 - 1k (1/4W)

1 kom

13.

R1, R2, R5, R6 - 10k(1/4W)

4 kom

14.

C1, C2 - 1mF elektrolitski subminijatur. stojeći

2 kom

15.

Konektor sa neke stare kartice za džamperisanje

1 kom

16.

Taster data crveni za print montažu sa kapicom

1 kom

17.

Taster data žuti za print montažu sa kapicom

1 kom

18.

Vitroplast jednostrani(100 x 160 mm)

1 kom

19.

Dvopolna redna stezaljka za štampu(plava)

2 kom

20.

Konektor za povezivanje 9V baterija

1 kom

Pritiskom na Taster biće na PORTA.2 dovedena logička nula, što u programu prouzrokuje da se na pinu PORTA.3 izda logička jedinica koja će preko optokaplera biti dovedena na bazu tranzitora T1 što uzrokuje njegovo provođenje a time i uključenje relea Re1. Njegovim uključenjem zasvetliće Led1 dioda preko jednog para kontakata dok će drugi par kontakata proslediti napon od 220 Volti. Tasterom Reset vrši se resetovanje mikrokontrolera. odnosno pokretanje programa od početka. Stabilizator LM7805 je dodat kako bi se uređaj mogao napajati sa baterijom od 9 volti. Ako imate napajanje od 5 volti stabilizator i kondenzatori C1 i C2 mogu se izbaciti. Zavisno od položaja džampera JP1 i JP2 određuje se i vreme trajanja uključenja automata prema donjoj tabeli:

JP1

JP2

Vreme ukjuč.

Off

Off

5 min

On

Off

4 min

Off

On

3 min

On

On

2 min

Izgled PCP ovog automata dat je na donjoj slici:

Progam za rad stepenišnog automata je sledeći(stepauto):

 

'****************************************************************

'* Naziv : STEPAUTO.BAS *

'* Autor : Milanovic V. *

'* Datum : 17/06/2004 *

'* Verzija : 1.0 *

'* Napomena: Program kontrole stepenisnog automata *

'****************************************************************

symbol Taster = PORTA.2 ' Taster je na pinu RA2

symbol Sijalica = PORTA.3 ' Izlaz za optokapler na RA3

B1 var byte ' Pomocna promenljiva za naredbu BUTTON

i var byte ' Promenljiva u FOR ... NEXT ciklusu

vruk var word ' Vreme trajanja ukljucenja

TRISA = %00000111 ' Pinovi RA0,1,2 su ulazni

 

Pocetak: ' Pocetak programa

If (PORTA.1=1) and (PORTA.2=1) Then vruk = 5000 ' Vreme ukljuc. 5 min

If (PORTA.1=0) and (PORTA.2=1) Then vruk = 4000 ' Vreme ukljuc. 4 min

If (PORTA.1=1) and (PORTA.2=0) Then vruk = 3000 ' Vreme ukljuc. 3 min

If (PORTA.1=0) and (PORTA.2=0) Then vruk = 2000 ' Vreme ukljuc. 2 min

B1 = 0

button Taster,0,255,0,B1,1,Svetlo ' Ako je Taster pritisnut upali sijalicu

pause 50 ' Pauza 50ms

goto Pocetak ' Vrati se na pocetak programa

Svetlo:

high Sijalica ' Upali sijalicu

pause vruk ' Zaustavi program do vremena trajanja ukljucenja

low Sijalica ' Ugasi sijalicu

goto Pocetak ' Vrati se na pocetka programa

End ' Kraj programa

 

Na početku programa dali smo simbolička imena Taster pinu PORTA.2 na koji je priključen taster za uključenje svetla, kao i logičko ime Sijalica pinu PORTA.3 preko koga se uključuje ili isključuje sijalica. Pomoću If instrukcija određujemo dužinu vremena trajanja uključenja(vruk) u zavisnosti od položaja prekidača JP1 i JP2. U slučaju ako je prekidač isključen na pin će biti dovedena logička jedinica inače će biti spojen na masu tj. biće dovedena logička nula. Instrukcijom button kontrolišemo da li je Taster pritisnut i ako jeste program skače na labelu Svetlo. Naredbom high Sijalica izda se logička jedinica na PORTA.3 koja uzrokuje uključenje relea. Nakon toga se zaustavi izvršenje programa instrukcijom pause vruk tj. za vreme koje je definisano položajima prekidača. Nakon završetka pauze instrkcijom low Sijalica dovede se logička nula na pin PORTA.3 što izrokuje isključenje relea i program se ponovo vraća na početak. U sljučaju ako taster nije pritisnut program se stalno vraća na početak posle instrukcije pause 50.

Iz ovog primera vidi se jednostavnost PICBasic-a u primeni na relativno složenijem uređaju.

http://vojo.milanovic.org
Copyright, 2004 Milanović Vojo
All right reserved