*      NEOPHODNI ALATI ZA RAD SA MIKROKONTROLERIMA

Da bi mogli razvijati programe sa mikrokontrolerima neopohodni su nam odgovarajući softverski i hardverski alati. Što se tiče hardverskih alata najvažniji od svih su programatori kojima se razvijeni programi na PC računarima "pune" u mikrokontrolere. Postoji veći broj programatora koje je moguće koristi, navodimo dva koja su kod nas najčešće upotrebljavana:

1.     Razvojni sistem firme Mikroelektronika

2.     Danijelov AllPic Programator

Razvojni sistem fime Mikroelektronika pod nazivom Easy PIC prikazan na donjoj slici podržava 8, 18, 28 i 40 pinske mikrokontrolere (isporučuje se sa PIC16F877). Na sebi sadrži 32 led diode koje prikazuju stanja svih pinova mikrokontrolera. Poseduje i 24 ulazna tastera, LCD displej i slično. Po ceni od 99 evra svakako vrlo isplativ uređaj.

Uz razvojni sistem dobiju se i svi neophodni programi za rad, detaljno upustvo kao i veći broj primera. Spada u red najboljih evropskih PIC razvojnih sistema pa svi oni koji imaju nameru da se profesionalno bave ovom oblasti svakako trebali bi da ga poseduju. Mikroelektronika razvila je novu seriju Easy PIC razvojnih sistema koji se priključuju na USB port pa vam u tom slučaju nije potrebno nikakvo dodatno napajanje jer ga uzima iz USB-a. Takođe sa njima možete razvijati USB komunikaciju sa PC računarima a ne samo serijsku. Podražavaju i sve nove PIC mikrokontrolere. Takođe su razvili sopstvene Basci i Pascal kompajlere koje dobijate uz razvojni sistem. Tim za svaku pohvalu.

Danijelov programator koji je prikazan na donjoj slici čija je cena reda 10 evra takođe podržava programiranje do 40-to pinskih PIC mikrokontrolera. Po svojoj ceni svakako dobar i efikasan uređaj.

Oba navedena uređaja koristi IC-prog za učitavanje programa u mikrokontrolere. Spajaju se na serijski port PC računara odgovarajućim kablom, a zahtevaju i neophodno napajanje sa naizmeničnim naponom od 12 - 15 V. Za to možete koristiti neko od napajanja skenera, štampača i slično pri čemu treba proveriti izlazni napon da li je u navedenim granicama.

Što se tiče programa koje se koristi u razvojnom okruženju neophodni su sledeći:

1.     IC-prog za učitavanja ili isčitavanja programa mikrokontrolera

2.     PICBasic za razvoj programa mikrokontrolera

IC-prog je najbolje da skinite sa sajta: http://www.ic-prog.com i to njegovu zadnju verziju(1.05C), a zatim instališete na vašem računaru. Neophodno je zatim konfigurisati program tj. odrediti port na koji je uključen programator kao i vrstu komunikacije što je prikazano na donjoj slici.

Pozivom programa IC-prog dobijemo ekran prikazan na donjoj slici.

Pre nego što se učita program u mikrokontroler neophodno ga je učitati u program naredbom File, Open. Učitava se samo hex fajl. Po učitavanju na ekranu dobije se heksa prezentacija pojedinačnih učitanih bajtova. Takođe je neophodno izabrati i vrstu mikrokontrolera koji koristimo komandama: Settings. Devices, Michrochip PIC, a zatim sa liste odabrati mikrokontroler, u našem primeru PC 16F84A što je prikazano na slici. Pritiskom na ikonicu Program All učitava se program i sadržaja Eeprom podataka u mikrokontroler. Na kraju ako je sve uredu biće potvrđeno sa OK, a u svim drugim slučajevima biće data poruka o grešci. Najčešće je to pogrešno odabran mikrokontroler, pogrešan odabran COM port i slično.

PICBasic možete takođe naći na internetu i neophodno je ga instalisati u računar. Pozivom programa dobije se ekran kao na donjo slici.

Pre nego što počnete razvijati program izaberite tip mikrokontolera koji će te koristiti budući da on vodi računa u instrukcijama koje se mogu korisiti za pojedinačne vrste mikrokontrolera. Nakon unosa programa kompajlirajte ga pritiskom na ikonu Compile Only(trougao). U slučaju grešaka one će vam biti saopštene pa je neophodno da ih ispravite. Samo tačan program rezultovaće da kao rezultat dobijete hex fajl programa koji radite, a koji se preko IC-proga učitava u mikrokontroler.

Sa ovim su zadovoljeni svi neophodni uslovi za razvoj programa PIC mikrokontrolerski uređaja, što ćemo videti u sledećim primerima.

http://vojo.milanovic.org
Copyright, 2004 Milanović Vojo
All right reserved