KNJIGA "PROGRAMIRANJE MIKROKONTROLERA"

 

Knjiga "Programiranje mikrokontrolera PicBasic-om" obrađuje PicBasic programski jezik koji se koristi za programiranje Microchip-ovih mikrokontrolera. U prvom poglavlju detaljno je obrađena organizacija mikrokontrolera. U poglavlju 2 koje se bavi programiranjem mikrokontrolera obrađeno je pogramsko okruženje koje vam je neophodno na vašem PC računaru kako bi mogli da radite sa mikrokontrolerima. U poglavlju 3 obrađuje se hardversko okruženje mikrokontrolera gde se opisuju najčešće primenjivani ulazni i izlazni uređaji. U poglavlju 4 i 5 objašnjen je detaljno PicBasic programski jezik sa potpunim opisom svih komandi. Poglavlje 6 obrađuje najvažnije primere u PicBasic-u koji se susreću u njihovoj praktičnoj upotrebi, dajući prioritet USB komunikaciji. U poglavlju 7 obrađuju se upotreba periferijskih podsistema kao što su tajmeri, prekidi, unutrašnji PWM i CCP podsistem. Na kraju knjige dati su osnovni principi digitalne elektronike kao i značenje najvažnijih termina u radu sa mikrokontrolerima. Najveći broj primera detaljno je obrađen od električne šeme, PCB pločice, načina montaže elemenata kao i načina programiranja. Uz knjigu se isporučuje CD-e sa kompletnim izvornim kodom programa kao i PCB pločica datih primera u razmeri 1:1. Knjiga je formata 168 x 235 i ima 420 stranica. Knjiga može poslužiti kao dobar polazni materijal za diplomske radove studenata Elektrotehničkih fakulteta, Viših elektro škola kao i za maturske radove učenika Elektrotehničkih škola i svima drugima koje žele saznati više o mikrokontrolerima i načinu programiranja. Naručite na vreme knjigu zbog ograničenog tiraža. U cenu knjige nisu uračunati PTT troškovi slanja.

Za naručivanje knjige kliknite na taster "Naručivanje".

Knjigu je moguce nabaviti i u BiH na telefon 057 318 811 u Sarajevu.

NAUČITE DA PROGRAMIRATE MIKROKONTROLERE!!!

Šifra : 22   Cena: €11 . 00

 

 

  SADRŽAJ

1. Osnovne karakteristike PIC16F877 mikrokontrolera

   1.1 Osnovne karakteristike
   1.2 Organizacija mikrokontrolera
   1.3 Memorijska organizacija mikrokontrolera
     1.3.1 Programska memorija mikrokontrolera
     1.3.2 Memorija podataka mikrokontrolera
     1.3.3 Interna EEPROM memorija
   1.4 Periferijske jedinice
     1.4.1 I/O portovi
     1.4.2 Tajmeri
     1.4.3 CCP moduli
     1.4.4 Ostale periferije
   1.5 Najvažniji registri
     1.5.1 STATUS registar
     1.5.2 OPTION registar
     1.5.3 INTCON registar
     1.5.4 PIE1 registar
     1.5.5 PIR1 registar
     1.5.6 PIE2 registar
     1.5.7 PIR2 registar
     1.5.8 A/D registri

     1.5.9 Ostali registri
     1.5.10 Konfiguraciona reč
   1.6 Dodatni moduli mikrokontrolera PIC16F877A
     1.6.1 Analogni komparator
     1.6.1.1 CMCON registar
     1.6.1.2 CVRCON registar
   1.7 Resetovanje mikrokontrolera
   1.8 Rezime

2. Programiranje mikrokontrolera

   2.1 Programiranje mikrokontrolera
     2.1.1 Asembler
     2.1.2 Basic
     2.1.3 C
   2.2 Razvojni sistemi
     2.2.1 EasyPIC4 razvojni sistem
     2.2.2 ABELL SYS100 školski razvojni sistem
   2.3 Programatori
     2.3.1 Danijelov AllPic programator
     2.3.2 Jednostavan programator
   2.4 Programsko okruženje
     2.4.1 MPLAB IDE
     2.4.2 PicBasic Pro
     2.4.3 WinPic800
     2.4.4 Picflash 2
     2.4.5 MicroCode Studio

3. PIC BASIC osnove

   3.1 Identifikatori
   3.2 Linijske labele
   3.3 Promenljive
   3.4 Modifikatori
   3.5 Nizovi
   3.6 Konstante
   3.7 Simboli
   3.8 Numeričke konstante
   3.9 Stringovi
   3.10 Portovi i drugi registri
   3.11 Pinovi
   3.12 Komentari
   3.13 Linija sa više naredbi
   3.14 Nastavak naredbe u novom redu
   3.15 INCLUDE
   3.16 DEFINE
   3.17 Matematički operatori
     3.17.1 Množenje
     3.17.2 Delenje
     3.17.3 Pomeranje(Shift)
     3.17.4 ABS
     3.17.5 COS
     3.17.6 DCD
     3.17.7 DIG
     3.17.8 MIN i MAX
     3.17.9 NCD
     3.17.10 REV
     3.17.11 SIN
     3.17.12 SQR
     3.17.13 Operatori nad bitovima
   3.18 Operatori poređenja
   3.19 Logički operatori

4. Pic Basic komande

   4.1 Spisak komandi
   4.2 Opis komandi
     4.2.1 @ komanda
     4.2.2 ADCIN
     4.2.3 ASM..ENDASM
     4.2.4 BRANCH
     .
     .
     .

.5. Hardversko okruženje za rad sa mikrokontrolerima

   5.1 Napajanje mikrokontrolera
   5.2 Oscilator mikrokontrolera
   5.3 Ulazi
     5.3.1 Tasteri
     5.3.2 Optokapleri
     5.3.3 Potenciometri
     5.3.4 Način dovođenja naizmeničnoh napona
   5.4 Izlazi
     5.4.1 Led diode
     5.4.2 Releji
     5.4.3 Buzeri
     5.4.4 Optotrijak

6. Primeri programa u PicBasic-u

   6.1 Eksperimentalno kolo 1
   6.2 Led diode
   6.3 Tasteri
   6.4 Potenciometar
   6.5 Generisanje zvuka
   6.6 Step motor
   6.7 Servo motor
   6.8 LCD displej
   6.9 A/D konverzija
   6.10 I2C komunikacija
     6.10.1 Osnove I2C komunikacije
     6.10.2 Serijski EEPROM 24C64
     6.10.3 DS1337 RTC kolo
     6.10.4 Termometar sa LM75 kolom
     6.10.5 SAA1064 drajver za sedmosegmentni displej
   6.11 SPI komunikacija
     6.11.1 Osnove SPI komunikacije
     6.11.2 12 bitni A/D konvertor
     6.11.3 12 bitni D/A konvertor
     6.11.4 Pomerački (shift) registri
   6.12 IR projekti
     6.12.1 Osnovni IR standardi
     6.12.2 Četverokanalni IR prijemnik
     6.12.3 IR predajnik
   6.13 RS232 komunikacija
     6.13.1 Osnove RS232 komunikacije
     6.13.2 Četverokanalni interfejs
     6.13.2.1 PicBasic program
     6.13.2.2 Program u Visual Basic-u
     6.13.2.3 Program u Delphi-u
   6.14 RS485 komunikacija
   6.15 Radio komunikacija
     6.15.1 Vrste modulacija i frekventni spektar
     6.15.1 6-kanalni radio predajnik(PIC16F84A)
     6.15.1 3-kanalni radio prijemnik(PIC16F84A)
   6.16 1-wire kola
     6.16.1 Termometar sa DS1820 kolom
   6.17 USB komunikacija
     6.17.1 Osnove USB komunikacije
     6.17.2 USB protokoli
     6.17.3 USB tipovi paketa
     6.17.4 USB funkcije
     6.17.5 Endpoints
     6.17.6 Pipes
     6.17.7 HID protokol
     6.17.7.1 HID komunikacioni protokol
     6.17.7.2 Deskriptori
     6.17.7.3 Report deskriptori
   6.18 Primeri USB komunikacije sa mikrokontrolerima
     6.18.1 Microchipovi mikrokontroleri sa USB podrškom
     6.18.2 USB eksperimentalno kolo sa PIC18F2550
     6.18.3 Primena EasyHID wizarda za programe sa USB komunikacijom
     6.18.4 Podrška u PicBasic-u
     6.18.5 Podrška u Visual Basic-u
     6.18.6 Podrška u Delphi-u
     6.18.7 Digitalni termometar na USB portu
     6.18.8 10-bitni A/D konvertor na USB portu
     6.18.9 LCD displej na USB portu
     6.18.10 Migracija na PIC18F4550
   6.19 Praktični projekti
     6.19.1 AC korektor mrežnog napona
     6.19.2 LED displej (7x48)
     6.19.2.1 Drajver redova
     6.19.2 2 Drajver kolona
     6.19.2.3 Programska podrška
     6.19.3 Kontrola punjenja akumulatora
   6.20 Robotika
     6.20.1 Robot koji se kreće po crnoj liniji
     6.20.2 Mehanička konstrukcija robota
     6.20.3 Programska podrška robotu


7. Primeri upotrebe periferijskih podsistema

   7.1 Upotreba prekida
   7.2 Upotreba tajmera TMR0
   7.3 Upotreba tajmera TMR1
   7.4 Upotreba tajmera TMR2
   7.5 Upotreba CCP podsistema
     7.5.1 Upotreba Capture moda
     7.5.2 Upotreba Compare moda
     7.5.3 Upotreba PWM moda
   7.5 Upotreba hardverskog USART-a
   7.6 Upotreba analognog komparatora

PRILOG A: OSNOVNI PRINCIPI DIGITALNE ELEKTRONIKE

   A.1 Binarni brojni sistem
     A.1.1 Bajt
     A.1.2 Reč
     A.1.3 Dvostruka reč
     A.1.4 Operacije nad bajtovima
     A.1.4.1 Pomeranje(Shift)
     A.1.4.2 Rotacija(Rotate)
  A.2 Heksadecimalni brojni sistem
  A.3 Logička kola
  A.4 Flip flopovi
  A.5 Registri
  A.6 Koderi i dekoderi

  A.7 Multiplekseri i demultiplekseri

PRILOG B : OSNOVNI TERMINU RADU SA MIKROKONTROLERIMA